I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia Usług rejestracji i utrzymania domen internetowych przez pl (zwanego dalej irrego.pl).
 2. Zgłoszenie domeny do rejestracji u operatora jest równoznaczne z zawarciem umowy i z akceptacją niniejszego regulaminu. Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wszystkich podmiotów korzystających z usług Suport niezależnie od tego czy korzystają oni z usług operatora bezpośrednio czy też przez podmioty współpracujące.
 3. Opłaty za usługi rejestracji domen, utrzymywania (odnawiania) domen, transferu domen i zmiany delegacji domen pobierane są zgodnie z aktualnym cennikiem Operatora, dostępnym w serwisie internetowym irrego.pl
 4. Terminy używane w niniejszym regulaminie mają poniższe znaczenie o ile nie zaznaczono inaczej:
  • Usługodawca:
   • Compute Web Studio Przemysław Kaczmarski
    ul. Stefana Okrzei 64 lok. 3
    25-526 Kielce
    NIP: 959-149-49-02
    Regon: 386621020
  • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera albo zawarła umowę o świadczenie usług z serwisem, podmiot zlecający serwisowi świadczenie usług poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
  • Abonent domeny (Dysponent) – osoba fizyczna lub firma, która ma prawo do rozporządzania zarejestrowaną dla niej domeną.
  • Rejestrator domen – podmiot Consulting Service – Robert Siebielski, ul. Jerzego Iwanowa-Szajnowicza 7 lok.U3, 02-796  Warszawa, NIP: 521-365-2580, Regon: 146792077
  • Rejestr – rejestr Domen prowadzony w ramach baz danych utrzymywanych przez Organizacje;
  • EURID – European Registry of Internet DomainNames.
  • ICANN – Internet Corporation for AssignedNames and Numbers.
  • NASK – Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa.
  • Okres Abonamentowy – czas ważności Domeny.
  • Domeny Polskie – domeny z końcówką .pl wraz z polskimi domenami regionalnymi i funkcjonalnymi.
  • Domeny Globalne – domeny gTLD (generyczna domena najwyższego poziomu), np: com, .net, .org, .info.
  • Domeny Europejskie – domeny z końcówką .eu.
  • Domeny Narodowe – domeny ccTLD (krajowa domena najwyższego poziomu) z rozszerzeniem innym niż .pl, np: .de, .uk, .cz.
  • Opcja na Domenę – ograniczone okresem czasuwskazanym przez Organizację, pierwszeństworezerwacji wskazanej przez Abonenta Domeny,zarejestrowanej na rzecz podmiotu trzeciego
 5. Postanowienia zawarte w Regulaminie Świadczenia Usług stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

II. Prawa autorskie i dane osobowe

 1. Wszelkie materiały udostępniane na stronach serwisu, a w szczególności: tekst, grafika, oprogramowanie chronione są prawem autorskim. Poprzez korzystanie z jakichkolwiek usług oferowanych przez serwis i/lub odwiedzanie www.irrego.pl, Klient nie nabywa żadnych praw autorskich do jakichkolwiek treści/materiałów, a w szczególności oprogramowania, zamieszczonych na stronach www.irrego.pl oraz innych subdomen należących do serwisu irrego.pl.
 2. Administratorem Danych osobowych jest Compute Web Studio Przemysław Kaczmarski
  ul. Stefana Okrzei 64 lok. 3
  25-526 Kielce
  NIP: 959-149-49-02
  Regon: 386621020
 3. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klientów dobrowolnie w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu oraz usług świadczonych na jego podstawie, oraz w celach promocyjnych i marketingowych.
 4. Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia;
 5. Administrator informuje, iż Użytkownik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wykonanie wobec Użytkownika usług określonych w Regulaminie.
 6. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.

III. Zakres oferowanych usług

 1. usługi rejestracji oraz przedłużenia domen,
 2. usługi certyfikatów bezpieczeństwa SSL,
 3. hostingu dzierżawionego WWW.

IV. Zasady korzystania z serwisu

 1. Podstawą realizacji usług jest rejestracja w serwisie za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronach internetowych serwisu www.irrego.pl oraz http://panel.irrego.pl
 2. Poprzez wypełnienie i wysłanie zgłoszenia Klient:
  • akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu,
  • wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną na podany przez siebie w formularzu adres mailowy,
  • wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej o usługach serwisu,
  • wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów technicznych.

  V. Obowiązki i odpowiedzialność Klienta

 1. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w procesie zamawiania usługi.
 2. Klient zobowiązany jest do terminowego regulowania płatności.
 3. Usługodawca ma prawo niezwłocznie zaprzestać świadczenia usług danemu Klientowi jeżeli:
  • Klient złamie postanowienia umowy,
  • Klient będzie korzystał z usług niezgodnie z ich przeznaczeniem,
  • Klient będzie działał na szkodę innych użytkowników Usługodawcy lub użytkowników sieci Internet.

VI. Rejestracja domeny oraz przedłużenie domeny na rzecz Klienta

 1. Serwis jest pośrednikiem między Klientem a Rejestratorem domen, o którym mowa w pkt. I poz. 6 niniejszego regulaminu.
 2. Minimalny okres ważności domeny to 1 rok.
 3. Czas rejestracji liczony jest od momentu złożenia zamówienia.

Klient składa swój wniosek dotyczący rejestracji domeny za pomocą formularza rejestracji domen udostępnianego przez serwis www.irrego.pl uprzednio sprawdzając jej dostępność w wyszukiwarce internetowej.

 1. Dla zarejestrowanej domeny nie obowiązuje okres rezerwacji domeny, w którym żaden inny podmiot rejestrujący nie będzie mógł zarejestrować domeny wskazanej przez Klienta. Oznacza to, że obowiązuje zasada pierwokupu.
 2. Po złożeniu zamówienia domeny Klient otrzyma fakturę Pro forma z 14sto dniowym terminem płatności. Brak dokonania płatności faktury Proforma powoduje anulowanie zamówienia, natomiast domena jest dostępna jako wolna do rejestracji.
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia również w przypadku niedostępności domeny.
 4. W przypadku, gdy Klient ureguluje należność Usługodawcy na podstawie faktury Proforma, a domena jest zarezerwowana przez podmiot trzeci, należność zostaje zwrócona na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty sprawdzenia statutu domeny.
 5. Aktywacja Domeny następuje w terminie maksymalnie do 24 godzin od daty zaksięgowania należności na koncie Usługodawcy.
 6. Domena po końcu okresu abonentowego przechodzi w stan “blocked” i nie jest odnawiana automatycznie.

VII. Płatności

 1. Szczegółowe zasady płatności określone zostały w zależności od wybranej usługi przez Klienta i dostępne są w każdej prezentowanej ofercie
 2. Opłatę za usługi ustala się według udostępnionego na stronach www.irrego.pl lub dostarczonego Klientowi w inny sposób cennika obowiązującego w dniu zamówienia usługi lub w dniu rozpoczęcia kolejnego okresu abonamentowego usługi.
 3. Opłata abonamentowa jest niepodzielna.
 4. StartUp Compute Web Studio zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług. Nowe ceny zostają podane w zaktualizowanym cenniku dostępnym na stronach www.irrego.pl i obowiązują od dnia wprowadzenia zmiany. Zmiana ceny usługi w trakcie trwania bieżącego abonamentu nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów dla Klienta do końca opłaconego okresu abonamentowego usługi.
 5. Klient zobowiązany jest do dokonania wpłaty tytułem opłacenia usługi na wskazany przez Usługodawcę rachunek bankowy podany w mailu z zamówioną usługą lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych w Panelu Klienta.
 6. Dokumenty księgowe wystawiane są na dane Klienta podane w formularzu.
 7. Zwroty wpłat będą przekazywane zgodnie z odrębnymi obowiązującymi przepisami podatkowymi.

VIII. Wypowiedzenie umowy

 1. Umowa na utrzymanie domeny jest zawierana jest na okres jednego roku.
 2. Abonent może w dowolnym momencie wypowiedzieć umowę bez podania przyczyny oraz bez zachowania terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy przez Abonenta nie skutkuje zwrotem należności za niewykorzystany okres.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 27 grudnia 2022 roku
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronach internetowych irrego.pl. O zmianie regulaminu Usługodawca poinformuje Klientów drogą elektroniczną. W przypadku zmiany Regulaminu świadczenia usług w Serwisie, Klient będący konsumentem ma prawo do wniesienia sprzeciwu w terminie 14 dni od chwili poinformowania o zmianie Regulaminu, w przypadku wniesienia sprzeciwu, Usługodawca ma prawo do:
  • potraktowania sprzeciwu jako oferty wcześniejszego rozwiązania umowy;
  • odrzucenia oferty i utrzymania usługi w przypadku Klienta posiadającego abonament na dotychczas obowiązujących zasadach do końca bieżącego okresu abonamentowego usługi.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
 5. Wszelkie reklamacje wynikające z nieznajomości regulaminu nie będą uwzględniane.
 6. Wszystkie spory pomiędzy Klientem a usługodawcą w pierwszej kolejności będą rozpatrywane na drodze polubownej, w przypadku braku porozumienia dalsze postępowanie będzie prowadzone na drodze sądowej przy czym postępowanie prowadzone będzie w miejscu zamieszkania Usługodawcy.